قیمت ها

جدول هزینه سبک ۱

پایه

تومان۲۷

/ ماهانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • کلاس های کاهش وزن

ویژه

تومان۵۹

/ ماهانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • کلاس های کاهش وزن

قیمت ها

جدول هزینه سبک ۲

پایه ۲۷تومان

خرید
Water Mark Icon
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه
 • ۱ کاربر
 • ۱ وبسایت
 • ۱ دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی ۷ روزه، ۲۴ ساعته

ویژه ۵۹تومان

خرید
Water Mark Icon
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه
 • ۱ کاربر
 • ۱ وبسایت
 • ۱ دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی ۷ روزه، ۲۴ ساعته

قیمت ها

جدول هزینه سبک ۳

Price Icon

استاندارد

تومان۹۹

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی

Price Icon

نقره ای

تومان۲۴۹

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی

قیمت ها

جدول هزینه سبک ۴

پایه

۲۷تومان / ماهانه

یک دامنه
Water Mark Icon
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه
 • ۱ کاربر
 • ۱ وبسایت
 • ۱ دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی ۷ روزه، ۲۴ ساعته

پلن ویژه

پرطرفدار

۳۹تومان / ماهانه

چند دامنه
Water Mark Icon
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه
 • ۱ کاربر
 • ۱ وبسایت
 • ۱ دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی ۷ روزه، ۲۴ ساعته

ویژه

۵۹تومان / ماهانه

دامنه نامحدود
Water Mark Icon
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه
 • ۱ کاربر
 • ۱ وبسایت
 • ۱ دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی ۷ روزه، ۲۴ ساعته

قیمت ها

جدول هزینه سبک ۵

Price Icon

استاندارد

۲۹تومان / ماهانه

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

Price Icon
پرطرفدار

ویژه

۳۹تومان / ماهانه

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

Price Icon

نقره ای

۵۹تومان / ماهانه

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

قیمت ها

جدول هزینه سبک ۶

پایه

۲۷تومان / ماهانه

یک دامنه
Water Mark Icon
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه
 • ۱ کاربر
 • ۱ وبسایت
 • ۱ دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی ۷ روزه، ۲۴ ساعته

پرطرفدار

ویژه

۳۹تومان / ماهانه

چند دامنه
Water Mark Icon
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه
 • ۱ کاربر
 • ۱ وبسایت
 • ۱ دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی ۷ روزه، ۲۴ ساعته

نقره ای

۵۹تومان / ماهانه

دامنه نامحدود
Water Mark Icon
 • ۲۵۶ مگابایت حافظه
 • ۱ کاربر
 • ۱ وبسایت
 • ۱ دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی ۷ روزه، ۲۴ ساعته